LIDMAATSCHAP
Wanneer u zich als aspirant aanmeldt, krijgt u een gesprek met de basistrainer of een van de bestuursleden. Later adviseert de ballotagecommissie het bestuur omtrent de wenselijkheid het aspirant lid al dan niet toe te laten als lid van de vereniging. Omdat een veilig gedrag vanzelfsprekend een dwingende eis is en omdat we willen voorkomen dat vuurwapens voor andere doelen dan het beoefenen van de schietsport zouden kunnen worden gebruikt, houdt het bestuur zich het recht voor, iemand als lid te weigeren. Reden voor een weigering zouden kunnen zijn: een strafrechtelijk verleden, onvoldoende geestelijke stabiliteit, het gebruik van stoffen als alcohol, drugs of anderszins zodanig dat de werking van de geest daardoor beïnvloed (dreigt) te worden of een zodanig afwijkend gedrag of levenswijze dat er, - naar het oordeel van het bestuur, bezorgdheid over de veiligheid of verstoring van de goede sfeer binnen de vereniging gerechtvaardigd is. Weigering van het lidmaatschap kan zonder opgaaf van redenen geschieden. Indien binnen zes maanden na aanmelding niet aan het aspirant lid is meegedeeld, dat op zijn verzoek afwijzend is beschikt, wordt het lidmaatschap geacht te zijn aangegaan op het moment dat het aanmeldingsformulier door de secretaris is ontvangen.
Indien zich na ingang van het lidmaatschap een situatie voordoet, die daartoe aanleiding geeft, kan het bestuur, -na de ballotagecommissie gehoord te hebben, besluiten het lidmaatschap van een lid te beëindigen.

Enkele belangrijke regels:
Toont u begrip voor gegeven orders op de baan.
Bent u zich bewust van uw verantwoording t.a.v. de omgang met (vuur)wapens.
Houdt u rekening met de algemeen geldende normen en waarden in het sociale verkeer op de vereniging?

Tevens vindt er ballotage plaats bij aanschaf van het eerste vuurwapen en vuurwapens uit een categorie waarvoor u nog geen verlof heeft.

Wilt u komen kijken of meer informatie hebben?
Belt u dan voor een afspraak, telefoon 0529 434344 (tijdens openingstijden van de schietbaan) of vul het contactformulier in, u krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht wanneer u in ons clubgebouw kunt komen voor een kennismakingsgesprek.

Openingstijden:
De schietbaan in Dalfsen is geopend op maandag- en donderdagavond vanaf 19.00 uur. Tot 22.00 uur mag u de baan op om een serie te schieten. Het clubgebouw sluit om 23.00 uur.

Opzeggen:
Opzeggen van het lidmaatschap kan via de mail via door op volgende link te klikken Opzeggen Lidmaatschap